اعضای کمیته علمی

نام و نام خانوادگیدانشگاهدرجه علمی
دکتر اسدی علیتهراناستاد
دکتر اعظمی موسیبوعلی سینادانشیار
دکتر ایروانى هوشنگتهراناستاد
دکتر برادران مسعودرامین خوزستاندانشیار
دکتر بلالی حمیدبوعلی سینادانشیار
دکتر بیژنی مسعود تربیت مدرساستادیار
دکتر حاجی میر رحیمی داوود آموزش عالی امام خمینی-
دکتر حجازی یوسفتهران استاد
دکتر حسینی نیا غلامحسینتهراناستادیار
دکتر حیاتی داریوششیرازاستاد
دکتر خداوردیان مجید رضا-علمی-کاربردی جهاد
دکتر خسروی پور بهمنرامین خوزستاناستاد
دکتر رضایی مقدم کوروششیرازدانشیار
دکتر رضوانفر احمدتهران استاد
دکتر زرافشانی کیومرثرازیدانشیار
دکتر زمانى پور اسد الهبیرجنداستاد
دکتر زمانی غلامحسینشیرازاستاد
دکتر سلمانزاده سیروسشهید چمراناستاد
دکتر شریف زاده ابوالقاسمگرکاندانشیار
دکتر شهبازى اسماعیلشهید بهشتیاستاد
دکتر ظریفیان هوشنگتبریزدانشیار
دکتر عاقل حسنمشهددانشیار
دکتر عباسی عنایتتربیت مدرساستادیار
دکتر غلامرضایی سعیدلرستاناستادیار
دکتر قلی نیا محمد جواد --
دکتر کرمى عزت الهشیرازاستاد
دکتر کرمی دهکردی اسماعیلزنجاندانشیار
دکتر کریمی سعیدبوعلی سینااستادیار
دکتر کوهستانی حسینتبریزدانشیار
دکتر مجردی غلامرضازنجاندانشیار
دکتر محمدی یاسربوعلی سینااستادیار
دکتر ملک محمدى ایرجتهراناستاد
دکتر موحد محمدی حمیدتهراناستاد
دکتر موحدی رضابوعلی سینادانشیار
دکتر میردامادی سید مهدیعلوم و تحقیقاتدانشیار
دکتر میرک زاده علی اصغررازیاستادیار
دکتر نادری مهدیی کریمبوعلی سینا دانشیار
دکتر یعقوبی فرانی احمدبوعلی سینااستادیار