ارکان کنگره

رئیس کنگره:
دکتر سید محمود حسینی
دبیر علمی:
دکتر حشمت اله سعدی
دبیر اجرایی:
دکتر موسی اعظمی
نام و نام خانوادگی دانشگاه درجه علمی
دکتر اسدی علی تهران استاد
دکتر اعظمی موسی بوعلی سینا دانشیار
دکتر ایروانى هوشنگ تهران استاد
دکتر برادران مسعود رامین خوزستان دانشیار
دکتر بلالی حمید بوعلی سینا دانشیار
دکتر بیژنی مسعود تربیت مدرس استادیار
دکتر حاجی میر رحیمی داوود آموزش عالی امام خمینی -
دکتر حجازی یوسف تهران استاد
دکتر حسینی نیا غلامحسین تهران استادیار
دکتر حیاتی داریوش شیراز استاد
دکتر خداوردیان مجید رضا - علمی-کاربردی جهاد
دکتر خسروی پور بهمن رامین خوزستان استاد
دکتر رضایی مقدم کوروش شیراز دانشیار
دکتر رضوانفر احمد تهران استاد
دکتر زرافشانی کیومرث رازی دانشیار
دکتر زمانى پور اسد اله بیرجند استاد
دکتر زمانی غلامحسین شیراز استاد
دکتر سلمانزاده سیروس شهید چمران استاد
دکتر شریف زاده ابوالقاسم گرکان دانشیار
دکتر شهبازى اسماعیل شهید بهشتی استاد
دکتر ظریفیان هوشنگ تبریز دانشیار
دکتر عاقل حسن مشهد دانشیار
دکتر عباسی عنایت تربیت مدرس استادیار
دکتر غلامرضایی سعید لرستان استادیار
دکتر قلی نیا محمد جواد - -
دکتر کرمى عزت اله شیراز استاد
دکتر کرمی دهکردی اسماعیل زنجان دانشیار
دکتر کریمی سعید بوعلی سینا استادیار
دکتر کوهستانی حسین تبریز دانشیار
دکتر مجردی غلامرضا زنجان دانشیار
دکتر محمدی یاسر بوعلی سینا استادیار
دکتر ملک محمدى ایرج تهران استاد
دکتر موحد محمدی حمید تهران استاد
دکتر موحدی رضا بوعلی سینا دانشیار
دکتر میردامادی سید مهدی علوم و تحقیقات دانشیار
دکتر میرک زاده علی اصغر رازی استادیار
دکتر نادری مهدیی کریم بوعلی سینا دانشیار
دکتر یعقوبی فرانی احمد بوعلی سینا استادیار