محورهای همایش

  • ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار با رویکردی تحولگرا
  • بازمهندسی نظامهای ترویج و آموزش برای تحقق توسعه کشاورزی دانشبنیان
  • ترویج و آموزش کارآفرینی پایدار در بخش کشاورزی و روستایی
  • نقش ترویج و آموزش در تقویت و توسعه تشکل‌ها و تعاونیهای روستایی و کشاورزی
  • ترویج و آموزش برای توسعه گردشگری پایدار روستایی
  • رویکردهای نوین ترویج و آموزش تحول گرا برای توسعه پایدار روستایی
  • نظام آموزش عالی کشاورزی پایدار، صلاحیت محور و کارآفرین