اهداف همایش

  • معرفی دانش و دستاوردهای نوین علمی و کاربردی درحوزه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
  • تبادل دانش و یافته های علمی پژوهشی، دیدگاههای نظری و تجارب عملی بین دانشگاهیان، محققان، مدیران، کارشناسان اجرایی، مربیان، مروجان کشاورزی و کارآفرینان بخش کشاورزی و روستایی
  • تحلیل و بررسی توانمندی‌ها، تجارب و چالش‌های نظام ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
  • توسعه فرهنگ پژوهش اثربخش در حوزه‌های ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
  • تبیین الزامات نظام آموزش عالی کشاورزی تحولگرا، اثربخش و کارآفرین
  • شناسایی و تقویت زمینه‌های اثرگذاری نظام‌های ترویج و آموزش بر توسعه دانش بنیان کشاورزی و روستایی
  • شناسایی و معرفی بسترهای ایجاد شبکه‌های حرفه‌ای دانش‌بنیان و بحث در باره موضوعات مهم حرفه‌ای رشته